Languages

Welcome to inibaloi.com!

Si Apo Shiyos i makanemnem nonta emin na inpaisolat to nonta bayag da; isonga epateg ira sotan shi pengitosho maypangkhep nonta pamati, tan sotan pay i mengipa-amta ni nankolangan tayo, tan sotan pay i mengitoshong son si-khatejo shi panmaptengan tayo. Sotan met laeng i mengilteg ni tayo kepanbibiyag ni inakhew, say maytotop shi piyan nen Apo Shiyos. Sajay i inpasing nen Apo Shiyos, say si-khatejon too to, enshin polos i tayo pankodangan, tan say esagana kiton ontolong shi angken nganton kasapolan ni eshom. -2 Timothy 3:16-17

DOWNLOAD INIBALOI NEW TESTAMENT HERE!!!! AVAILABLE FOR ANDROID AND FEATURE PHONES!!!

This website inibaloi.com is for the Ibaloi people. May the Word of God transform your life!

Available in this site are the Inibaloi New Testament Bible, portions of the Inibaloi Old Testament, and other resources produced by the Inibaloi Scripture Translation Project team. You can also check updates about the Inibaloi Scripture Translation Project here.

I want to watch the Inibaloi Jesus Film

Map