Languages

Detalye maypangkhep ni Copyright tan sota mebedin na mecontact

Sajay ya site ket inhost ni Inibaloi Scripture Translation Team.

Para shi eshom pay ya impormasyon pangkhep niyay ya site, pansolat kayod shi info.itvi@gmail.com

No enshi eshom ma naynote ono naysolat, emin na copyright ni naypalaw shiyay ket nayngaran shi Inibaloi Scripture Translation Team.

The Inibaloi Bible is from SIL.